Informasjon til deg som skal jobbe i nærheten av strømnettet

Arbeid i nærheten av strømnettet kan være svært farlig om det skjer på feil måte. På denne siden finner du informasjon om hvordan du bør gå frem for å unngå farlige situasjoner og ivareta sikkerhet i prosessen.

Generelt

  • Alt av gravearbeid krever gravemelding fra Geomatikk. Med gravearbeid menes også, boring, spunting, sprenging, pigging, nedsetting av stolper og liknende.
  • Ta alltid kontakt med BKK Nett eller Geomatikk ved usikkerhet.
  • Alt av planlagt avdekking av våre kabler skal være godkjent av BKK Nett i god tid før jobben utføres.
  • Våre kabler må ikke utsettes for strekkpåkjenning eller mekanisk belastning.
  • Dersom arbeidet forårsaker skade på våre anlegg, vil skadevolder bli stilt økonomisk ansvarlig for alle kostnader vi blir påført.
    Kontakt oss på telefon 55 12 70 00 (hele døgnet), eller 55 12 98 38 (ved akutt skade) for å melde skade til Nettsentralen.

Skal du grave, sprenge eller benytte kraner, betongpumpebiler, maskiner eller redskaper nærmere enn 30 meter fra høyspentlinjer, skal BKK alltid kontaktes på forhånd for å anvise nødvendige sikringstiltak.

Kabler

  • Ved påvisning må arbeid ikke igangsettes før påvising er utført av Geomatikk og oppdatert kart for BKK Nett sine kabelanlegg er mottatt.
  • Det er tillatt å grave ned til dekkplater/dekksteiner. Avdekking av kabler, fjerning av dekkplater, dekkstein og sand skal alltid godkjennes på forhånd og avtales med BKKs regionskontor.
  • Regionskontorene i BKK Nett trenger inntil 4 virkedager på å svare på henvendelser. Etter 4 virkedager vil kunden bli kontaktet og avtale om videre oppfølging vil bli inngått. Vær obs på at omlegginger i nettet kan ta lang tid å planlegge/utføre.

Kontakt regionskontorene per e-post:

Region Midt: overvakingtilsynmidt@bkk.no

Region Sør/Vest: overvakingtilsynsorvest@bkk.no

Region Nord: overvakingtilsynnord@bkk.no

Transmisjonsnett: BKKN-anleggsforvaltning@bkk.no

Høyspenningslinjer

Det vil kunne oppstå livsfarlige situasjoner dersom wire, kran, eller gravemaskiner kommer for nær en høyspentlinje. Overslag kan skje uten direkte berøring av linjen. Det er under ingen omstendigheter tillatt å sette opp anleggsmaskiner nær ved eller under linjer slik at de kan nå inn på spenningsførende anleggsdel.

Felling av trær i nærheten av høyspentlinje skal foregå slik at farlige situasjoner ikke oppstår. Ta kontakt med BKK når du skal felle trær nær strømlinjer.