Vil skape Bergens mest klimavennlige nabolag

På Montana vil BKK skape Bergens mest klimavennlige nabolag, der målet er null utslipp av klimagasser.

Under FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015, vedtok landene at den globale oppvarmingen bør begrenses til 1,5 grader. Bergen kommune ønsker å vise vei mot en bærekraftig klode, og har derfor introdusert 1,5-graders byen i 2050. Målet er at innbyggerne skal begrense sitt klimafotavtrykk i tråd med FNs klimaavtale.

- Boligprosjektet på Montana skal bidra til at vi kommer dit. Klimahensyn er et overordnet prinsipp i prosjektet, sier prosjektleder Karina Birkelund.

Hvorfor engasjerer BKK seg i et boligprosjekt?

BKK må gjøre noe med den gamle trafostasjonen som følge av at den ikke ivaretar fremtidig kapasitetsbehov.

- Anlegget som ble bygget i 1927, ble av flere årsaker bygget langt unna eksisterende bebyggelse. Siden den gang har Bergen vokst betydelig, og i dag er det bebyggelse rundt anlegget på nær sagt alle kanter. Når det nå er behov for å oppgradere anlegget, kan vi ved hjelp av moderne løsninger erstatte dagens anlegg med et lukket kompaktanlegg under bakken. Det forutsetter at verdier frigjøres ved at tomten brukes til boligutvikling. Høyspentkabler blir i så fall ført ned i kulvert og inn i transformatorstasjonen, sier Birkelund.

Et lukket kompaktanlegg under bakken vil åpne og tilgjengeliggjøre et stort område som i dag er avsperret og brukt som trafostasjon. Målet er at området så langt som mulig skal være selvforsynt med energi og varme, slik at fremtidige beboere kan leve på en mest mulig bærekraftig måte. BKK vil knytte til seg eksterne og profesjonelle partnere for å realisere selve prosjektet.

- Det blir viktig for oss å velge en partner som deler vår ambisiøse målsetning om å skape byens mest klimavennlige nabolag, sier Birkelund.

Hva med dem som bor der allerede?

BKK har en målsetting om å få til en utvikling av området til det bedre, også for dem som bor der i dag.

- Vi har varslet planoppstart og fått inn merknader. Vi har samlet og gjennomgått alle innspillene som har kommet, og er takknemlige for alle sammen. Vi ser at det har kommet en del innvendinger, og er derfor ekstra opptatt av å ha en god dialog med dem som bor der dag. Det er viktig å understreke at vi er veldig tidlig i prosessen her, og at skisserte planer på ingen måte er endelig besluttet. Vi lytter til de innspillene som har kommet og kommer, og tar dem på alvor. Vi er ydmyke og forstår at dette er et prosjekt som skaper engasjement. Samtidig tror vi sterkt på at dette prosjektet vil være bra, også for dem som bor der i dag, sier Birkelund.

Hvordan er prosessen videre?

- Vi er enda i startfasen av arbeidet med omregulering av området, og det er stor usikkerhet knyttet til fremdrift i denne type prosesser. Målet er at planprosessen skal være fullført høsten 2022. Vi ønsker å ta dem som bor der med på råd, og vil, når korona-situasjonen tillater det, invitere til møter for informasjon og involvering. Gjennom planprosessen vil det også være flere andre anledninger til å komme med innspill. Dersom noen ønsker mer informasjon om trinnene i planprosessen, finner dem det på Bergen kommunes nettsider, sier Birkelund.

På grunn av korona-situasjonen er det per i dag usikkert når BKK kan invitere til møter for informasjon og involvering. BKK forholder seg til nasjonale og lokale helsemyndigheters retningslinjer.

Det vil komme nærmere informasjon, blant annet på denne siden, når disse møtene finner sted. Om du ønsker å bli varslet på mail om når møtet skal finne sted, er det fint om du sender oss din e-postadresse til montana@bkk.no

Ta gjerne også kontakt om du har spørsmål.

Alle bilder: 3RW Arkitekter.

ArtikkelbildeArtikkelbildeArtikkelbilde