Tre mennesker på ei kai

Aurora nominert som kandidat for europeisk hydrogensatsing

Europas første maritime verdikjede for flytende hydrogen, Aurora, er nominert av Enova som en av de norske kandidatene i Important Project of Common European Interest (IPCEI).

Hovedbilde: Med Aurora-prosjektet ønsker BKK å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien. Fra venstre: Benedicte Staalelsen Nilsen, leder samfunnskontakt, Ingrid Von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling og Bjørn Sundland, senior forretningsutvikler.

| Foto: Helge Hansen/BKK

Prosjektet Aurora er et samarbeid mellom BKK, Air Liquide and Equinor som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.Prosjektet omfatter et produksjonsanlegg for flytende hydrogen på Mongstad utenfor Bergen, nær et av Equinor sine raffinerier. Gjennom et samarbeid med Wilhelmsens planlagte hydrogendrevne “Topeka” fraktefartøy vil partnerne også distribuere flytende hydrogen til forsyningsbaser langs kysten mellom Mongstad og Stavanger. Ved oppstart planlegger Aurora å produsere seks tonn fornybart hydrogen per dag gjennom elektrolyse. Dette er estimert til å dekke behovet til fartøy på Vestlandet i perioden mellom 2024 og 2026, samtidig som partnerne forbereder en oppskalering av produksjonen i henhold til økt etterspørsel. Aurora-prosjektet startet i 2019 og forprosjekteringen er nå fullført. Med forbehold om investeringsbeslutning har industriaktørene som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024.

Flytende hydrogen er forventet å bli en viktig bidragsyter i skipsfarten sitt arbeid mot avkarbonisering. Det foregår for tiden utvikling av hydrogenfartøy innen blant annet cruiseskip, fraktefartøy, offshorefartøy og ferjer.

Europeisk samarbeid

Som følge av at hydrogenteknologi nå er en prioritert satsing i en rekke europeiske land, har EU etablert samarbeidsprosjektet IPCEI (Important Project of Common European Interest). Etableringen skal hjelpe investorer, industri og offentlig sektor med å etablere samarbeide på tvers av landegrenser for å finansiere storskala prosjekter som skal fremme investeringer i Europa og styrke Europas konkurranseevne. Norge har sluttet seg til IPCEI-initiativet for hydrogen, og Enova har ansvar for å velge ut norske deltakere. Prosjektene som blir valgt ut får mulighet til å koble sitt prosjekt opp mot andre prosjekter og verdikjeder i Norge og i EU, og dra fordel av mulig kunnskapsoverføring og nye markeder.

Enova har nå valgt ut Aurora som et av den norske initiativene som er videre til en IPCEI-matching med initiativ fra 23 andre EU-land. Målet er å kombinere prosjekter i et integrert samarbeid som skal sikre ringvirkninger og nytteverdi for Europa.

«Vi er glade for å se at Aurora er blant de høyest rangerte norske initiativene ut ifra Enovas utvalgskriterier. Gjennom matchmakingen vil vi kunne bringe den norske utviklingen og vår kunnskap innen bruk av hydrogen i maritim sektor ut i Europa, og bygge den inn i et større Europeisk initiativ», sier Ingrid Von Streng Velken, konserndirektør for innovasjon og utvikling i BKK.

«Aurora er det første initiativet i Europa som planlegger å bygge opp en komplett verdikjede for produksjon og bruk av grønt flytende hydrogen i maritim sektor. Flytende hydrogen har et enormt potensial for å bidra i avkarboniseringen av maritim transport og for å bli et nullutslipps-alternativ for skipsfarten», sier Lars Strandberg, Vice President Hydrogen Energy Europe Industries i Air Liquide.

“Aurora er et viktig steg på veien mot å avkarbonisere skipsfarten, og Equinor spiller en viktig rolle både innen produksjon av fornybart flytende hydrogen og når det gjelder å stimulere markedet for nullutslipps skipsfart ved å flytte last fra veitransport til Topeka-fartøyene», sier Steinar Eikaas, VP Low Carbon Solutions i Equinor.

“Vi er glade for å nominere fem kandidater fra Norge til IPCEI Hydrogen. Prosessen de neste månedene vil avgjøre hvilke kandidater som lykkes med integreringen i et europeisk prosjekt og for potensiell finansiering fra Enova», sier Arve Solheim, områdeleder nye markeder i Enova.

Om IPCEI
IPCEI står for “Important Project of Common European Interest”, og er et rammeverk etablert av Europakommisjonen. Prosjekter som blir tildelt IPCEI-status er definert som grensekryssende FoU- og industriprosjekter av særskilt viktighet for utviklingen i Europa og som derfor kan få statsstøtte på særskilte vilkår. Europakommisjonen har som mål å skape flere industriallianser hvor investorer, industrien og det offentlige går sammen om å finansiere storskala prosjekter med positive ringvirkninger for hele Europa. IPCEI-ordningen er et viktig verktøy i dette alliansearbeidet.

EUs ekspertgruppe for IPCEI har pekt ut seks fremtidsrettede industrisektorer som bør prioriteres i EUs kommende industristrategi. Hydrogenteknologi og -systemer er en av disse seks.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Bjørn Sundland
Business Developer, BKK
Tlf: +47 951 10 399
Bjorn.Sundland@bkk.no

Eskil Eriksen, Media Relations
Tlf: +47 95882534
eseri@equinor.com

Air Liquide
Media@Airliquide.com